Volume 35 Number 3 May 2019

199-230 2019 Consensus Statement of the Taiwan Hypertension Society and the Taiwan Society of Cardiology on Renal Denervation for the Management of Arterial Hypertension

 • Tzung-Dau Wang, Ying-Hsiang Lee, Shih-Sheng Chang, Ying-Chang Tung, Chih-Fan Yeh, Yen-Hung Lin, Chien-Ting Pan, Chien-Yi Hsu, Chun-Yao Huang, Cho-Kai Wu, Pei-Hsun Sung, Liang-Ting Chiang, Yu-Chen Wang, Wei-Chung Tsai, Ting-Tse Lin, Chia-Pin Lin, Wen-Jone Chen and Juey-Jen Hwang
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190415A
 • Full Text [Download PDF]

231-233 The Far Eastern View on Renal Denervation – A Trailblazer for the Rest of the World

234-243 2019 Consensus of the Taiwan Hypertension Society and Taiwan Society of Cardiology on the Clinical Application of Central Blood Pressure in the Management of Hypertension

 • Hao-Min Cheng, Shao-Yuan Chuang, Shih-Hsien Sung, Chih-Cheng Wu, Jiun-Jr Wang, Pai-Feng Hsu, Chia-Lun Chao, Juey-Jen Hwang, Tzung-Dau Wang and Chen-Huan Chen
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190415B
 • Full Text [Download PDF]

244-283 2019 Focused Update of the Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology for the Diagnosis and Treatment of Heart Failure

 • Chun-Chieh Wang, Cho-Kai Wu, Ming-Lung Tsai, Chii-Ming Lee, Wei-Chun Huang, Hsin-Hua Chou, Jin-Long Huang, Nai-Hsin Chi, Hsueh-Wei Yen, Bing-Hsiean Tzeng, Wei-Ting Chang, Hung-Yu Chang, Chao-Hung Wang, Yen-Yu Lu, Jui-Peng Tsai, Chun-Hung Su, Wen-Jin Cherng, Wei-Hsian Yin, Chia-Ti Tsai, Yen-Wen Wu, Jiunn-Lee Lin and Juey-Jen Hwang
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190422A
 • Full Text [Download PDF]

284-289 3D Bioprinting Methods and Techniques: Applications on Artificial Blood Vessel Fabrication

 • Theodore G. Papaioannou, Danae Manolesou, Evangelos Dimakakos, Gregory Tsoucalas, Manolis Vavuranakis and Dimitrios Tousoulis
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181115A
 • Full Text [Download PDF]

290-300 Impact of Pharmacist Interventions on the Long-Term Clinical Outcomes in Patients with Myocardial Infarction

 • Chun-Chi Chiou, Tzu-Hsien Tsai, Chien-Ho Lee, Cheng-Jei Lin, Wen-Jung Chung, Shu-Kai Hsuch, Po-Jui Wu and Cheng-I Cheng
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181122B
 • Full Text [Download PDF]

301-307 A Propensity Score Matching Analysis of Transradial Versus Transfemoral Approaches in Octogenarians Undergoing Percutaneous Coronary Intervention

 • Yi Xu, Chen Jin, Shubin Qiao, Yongjian Wu, Hongbing Yan, Kefei Dou, Bo Xu and Yuejin Yang
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181025B
 • Full Text [Download PDF]

308-319 Feasibility and Mid-Term Outcomes of Drug-Coated Balloon Angioplasty Between Intermittent Claudication and Critical Limb Ischemia in Patients with Femoropopliteal Disease

 • Chien-An Hsieh, Shing-Hsien Chou, I-Chih Chen, Shih-Jung Jang, Hsin-Hua Chou, Yu-Lin Ko and Hsuan-Li Huang
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181116A
 • Full Text [Download PDF]

320-324 Effectiveness of a Non-Taped Compression Dress in Patients Receiving Cardiac Implantable Electronic Devices

 • Chih-Yin Chien, Ya-Hui Chang, Yih-Jer Wu, Po-Lin Lin, Wei-Ru Chiou, Bo-Ching Chi, Hsu-Ping Wu, Feng-Ching Liao and Ying-Hsiang Lee
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190107A
 • Full Text [Download PDF]

325-334 The Relationship Between Obstructive Sleep Apnea and Coronary Plaque: A Coronary Computed Tomographic Angiography Study

 • Mustafa Umut Somuncu, Umit Bulut, Huseyin Karakurt, Ayfer Utkusavas, Ertan Akbay and Furkan Kartal Kilinc
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181029A
 • Full Text [Download PDF]

335-341 Left Ventricle Decompression Strategies in Pediatric Peripheral Extracorporeal Membrane Oxygenation

 • Ying-Jui Lin, Hsi-Yun Liu, Hsuan-Chang Kuo, Chien-Fu Huang, Mei-Hsin Hsu, Ming-Chou Cheng, Shao-Ju Chien, I-Chun Lin, Mao-Hung Lo and Jiunn-Jye Sheu
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181125A
 • Full Text [Download PDF]

342-344 Spontaneous Hemopericardium Complicated with Hemothorax in a Patient Receiving Edoxaban Therapy: A Case Report

 • Tsung-Ying Tsai, Hsin-Bang Leu, Li-Wei Lo, Shih-Ann Chen and Pai-Feng Hsu
 • doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190212A
 • Full Text [Download PDF]

345-348 Congenital Pulmonary Valvular Stenosis Treated with Balloon Valvuloplasty in a Woman with 73 Years of Age

349 Smoking Has Effects on MicroRNAs and Pulmonary Hypertension

350 Smoking May Contribute to an Increase of miR-21 and a Worse Outcome in Pulmonary Hypertension

351-354 Instructions for Authors