Organization

Directors and supervisors

   List of current directors and supervisors  
President  Juey-Jen Hwang
The First Vice-President Chern-En Chiang
The Second Vice- President Chen-Chuan Cheng
Honorary Executive Director Hung-Chi Lue、Benjamin N. Chiang、Wen-Pin Lien、
Mau-Song Chang、Shyh-Ming Shieh、Yung-Zu Tseng、
Chi-Woon Kong、Yuan-Teh Lee、Cheng-Wen Chiang、
Fu-Tien Chiang、Jyh-Hong Chen、Shing-Jong Lin、
San-Jou Yeh、Jiunn-Lee Lin
Executive Board

Tsu-Juey Wu, Huei-Fong Hung, Kuan-Cheng Chang, Jun-Jack Cheng,
Wei-Chun Huang, Hung-I Yeh, Pao-Hsien Chu, Wen-Ter Lai
Chun-Chieh Wang, Wen-Lieng Lee, Shaw-Min Hou, Chun-Che Shih,
Wen-Chin Ko, Yu-Lin Ko, Ta-Chuan Hung, Chi-Ling Hung,
Nai-Wei Hsu, Kwo-Chang Ueng, Guang-Yuan Mar, Tien-Ping Tsao,
Wen-Jone Chen, Yih-Sharng Chen, Jaw-Wen Chen, Chen-Huan Chen,
Tsuei-Yuan Huang, Ju-Chi Liu, Cheng-Dao Tsai, Wei-Chuan Tsai,
Shu-Meng Cheng, Tse-Min Lu, Hsueh-Wei Yen, Cheng-Huang Su

Control Board

Wen-Jin Cherng, Jou-Kou Wang, Ji-Hung Wang, Tsung-Hsien Lin
Kou-Gi Shyu, Chih-Hui Chin, Jen-Ping Chang, Shih-Ann Chen,
Meng-Huan Lei, Liang-Miin Tsai, Chia-Ti Tsai