Organization

Secretariat

Secretariat
Secretary General Yen-Wen Wu
Associate Secretary General

Jun-Ting Liou, Chun-Hung Su, Kuan-Chun Chen,
Shang-Hung Chang, Ju-Yi Chen, Yu-Wei Chiu,
Shih-Hsien Sung, Wen-Chin Tsai, Tzu-Hsien Tsai,
Yu-Chen Wang, Ying-Chieh Liao, Ching-Chang Huang,
Wei-Ting Chang, Ting-Tse Lin, Ching-Tang Chang,
Shu-Hao Wu

Chief Operating Officer Yuh-Ying Lin (Lynn)
Secretary Shu-Ching Hwang (Sivic)、Wan-Hsuan  Hsu (Emily)。